Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

PROTOCOLLEN

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie. Meer...

PATIËNTENRECHT

Nieuwe handreiking voor overdracht patiëntendossier

Er is een nieuwe versie van de Handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts van de KNMG en de LHV. Deze sluit beter aan bij de (meer digitale) praktijk. Wat moet u weten? Meer...

richtlijn medicatiegegevens

Overdracht van medicatiegegevens in de keten herzien

Onlangs is de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten herzien. De herziening is uitgevoerd samen met veel koepelorganisaties, zoals huisartsen, specialisten, apothekers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Wat is er nieuw? Meer...

Praktijkorganisatie

Leidraad hoe te handelen na calamiteiten

Ook al is de zorgkwaliteit goed en patiëntveilig, soms kan er toch een calamiteit plaatsvinden. De Leidraad ondersteuning na calamiteiten is opgesteld na interviews met patiënten en nabestaanden en biedt u handvatten. Wat zijn de aanbevelingen? Meer...

REGLEMENTEN

Nieuw ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een nieuw ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ uitgegeven. Dit reglement voorziet in een zorgvuldige procedure rondom het onderzoek naar mogelijk disfunctioneren. Wat is er nieuw? Meer...

RICHTLIJNEN

Medische gegevens delen met een andere behandelaar

Stel dat u voorafgaand aan een behandeling van een kwetsbare patiënt het een en ander wilt afstemmen met medebehandelaars. Aan de patiënt heeft u nog geen toestemming gevraagd voor het delen van zijn medische gegevens. Is dat nodig? Meer...

HANDLEIDING

Handleiding over calamiteitenmeldingen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) is voorstander van het openbaar maken van calamiteitenrapportages. Voorwaarde daarbij is wel dat de gegevens geanonimiseerd worden. Het gaat immers om het leerproces. Wat speelt er nu? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Gegevensuitwisseling bij voorschrijven medicatie

Vanaf 1 januari 2011 geldt de ‘Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Kern daarvan is dat altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar moet zijn. De inspectie start nu met toezicht en handhaving in de eerstelijnszorg. Meer...

RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Wie is de eindverantwoordelijke?

Begin dit jaar is een belangrijke ‘Handreiking’ uitgebracht om problemen bij samenwerking te voorkomen. Wat is de betekenis van deze ‘Handreiking’, wie is eindverantwoordelijk en aanspreekbaar? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Inspectie mag boetes opleggen

Op grond van nieuwe wetgeving (Wubhv) mag de Inspectie voor de Gezondheidszorg nu ook een bestuurlijke boete of een dwangsom opleggen en patiëntendossiers inzien. Wat is er precies geregeld en voor welke situaties geldt dit? Meer...

Geactualiseerd op: 01.03.2021

Meer van Indicator

indicator