Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

RICHTLIJNEN

Online medicatie voorschrijven na videobellen

In de coronaperiode heeft u wellicht veel patiënten online gezien en via een e-consult medicatie voorgeschreven. Mag u dat in de toekomst, ook na corona, als werkwijze gaan hanteren? En zo ja, aan welke voorwaarden moet u dan voldoen? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Nieuwe handreikingen over inzagerecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal wijzigingen in de WGBO ingegaan. Het gaat onder andere om inzage door nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt. Recentelijk is hierover een nieuwe handreiking gepubliceerd. Wat houdt deze in? Meer...

PROTOCOLLEN

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie. Meer...

PATIËNTENRECHT

Nieuwe handreiking voor overdracht patiëntendossier

Er is een nieuwe versie van de Handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts van de KNMG en de LHV. Deze sluit beter aan bij de (meer digitale) praktijk. Wat moet u weten? Meer...

CORONA-UPDATE

Nieuwe leidraden en onderzoeken in coronatijd

Om een goed overzicht te houden van alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een speciale overzichtspagina gemaakt voor nieuwe leidraden, handreikingen en onderzoeksoverzichten. Meer...

Praktijkorganisatie

Leidraad hoe te handelen na calamiteiten

Ook al is de zorgkwaliteit goed en patiëntveilig, soms kan er toch een calamiteit plaatsvinden. De Leidraad ondersteuning na calamiteiten is opgesteld na interviews met patiënten en nabestaanden en biedt u handvatten. Wat zijn de aanbevelingen? Meer...

PRIVACY

Handreiking voor opnemen van gesprekken door patiënten

Patiënten kunnen er baat bij hebben om een gesprek met een arts op te nemen. Tegelijkertijd kan een geluidsopname voor u als arts ongemakkelijk voelen. Hoe kunt u hiermee omgaan in de praktijk? Wat zegt de nieuwe handreiking hierover? Meer...

RICHTLIJN

Richtlijn ter ondersteuning van inzage in het H-EPD

Met de inwerkingtreding van de ‘Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ dit jaar, moeten alle Nederlanders vanaf medio 2020 digitale inzage kunnen hebben in het elektronisch patiëntendossier van de huisarts (H-EPD). Meer...

HANDLEIDING

Handleiding over calamiteitenmeldingen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) is voorstander van het openbaar maken van calamiteitenrapportages. Voorwaarde daarbij is wel dat de gegevens geanonimiseerd worden. Het gaat immers om het leerproces. Wat speelt er nu? Meer...

SAMENWERKING

Wie is verantwoordelijk?

Steeds vaker zijn bij de behandeling van een patiënt meerdere zorgverleners betrokken. Voor de samenwerking is nu een ‘Handreiking’ verschenen. Meer...

Geactualiseerd op: 22.04.2021

Meer van Indicator

indicator