Algemene voorwaarden en disclaimer

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de ondernemingsdatabank.nl ('de Website') en op de informatie, adviezen en hulpmiddelen die de Website omvat ('de Inhoud'). Door in te schrijven op de Website gaat u ('de Gebruiker') akkoord met deze algemene voorwaarden.

De Website en de Inhoud worden beheerd door:
Indicator BV
Schootense Dreef 31
5708 HZ Helmond
hierna te noemen: 'de Uitgever'.

Btw-nummer: NL-803026468B01
Kvk-nummer: 17085336

1. Gebruiksrecht

Door het nemen van een abonnement op de Website verleent de Uitgever de Gebruiker het recht:

 • de Inhoud op het beeldscherm te raadplegen en te gebruiken;
 • bepaalde delen van de Inhoud te printen;
 • bepaalde delen van de Inhoud in elektronische vorm of als geprinte versie te bewaren voor eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

2. Beperkingen in gebruik

De Gebruiker mag niet:

 • de Website en de Inhoud zodanig gebruiken dat dit een inbreuk vormt op het auteursrecht en de overige wetgeving inzake intellectuele eigendom;
 • een veelvoud van afdrukken of kopiën maken van de Inhoud om die te verstrekken aan derden;
 • de Website en de Inhoud ervan doorverkopen aan derden of er anderszins commercieel gebruik van maken;
 • de Inhoud downloaden, opslaan, vermenigvuldigen, overdragen, exploiteren, verspreiden en gebruiken voor commerciële en andere doeleinden dan toegestaan in punt 1.

3. Toegang tot de Website en de Inhoud

 • Alleen als betalende abonnee heeft u het recht om gebruik te maken van de Website en de Inhoud.
 • U moet erop toezien dat uitsluitend geregistreerde abonnees toegang hebben tot de Website en de Inhoud.
 • Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zijn strikt persoonlijk. U mag die dan ook niet ter beschikking stellen aan derden. Als de Uitgever vermoedt dat uw gebruikersnaam en uw wachtwoord gebruikt worden door iemand anders dan uzelf, dan kan uw gebruiksrecht worden beëindigd.
 • Uw gebruiksrecht kan ook worden beëindigd door de Uitgever als, op basis van gegronde vermoedens, blijkt dat u inbreuk pleegt op de algemene voorwaarden.

4. Het leggen van linken

Als u een link wilt leggen naar de Website of naar de Inhoud, geldt het volgende.

Een website of dienst die linkt naar deze Website:

 • mag het logo van ondernemingsdatabank.nl gebruiken. Neem contact op met onze webmaster via e-mail (webmaster@indicator.com) als u vragen heeft of als u meer informatie wenst over het creëren van een link naar ondernemingsdatabank.nl
 • mag het logo op geen enkele wijze vervormen, aanpassen of van grootte veranderen;
 • mag op geen enkele manier de schijn opwekken dat, bijvoorbeeld door het overnemen van een logo, Indicator BV deze website of dienst aanbeveelt;
 • mag op geen enkele manier de relatie met Indicator BV onjuist voorstellen of onjuiste informatie verspreiden over Indicator BV;
 • mag geen website of dienst zijn die inbreuk pleegt op de intellectuele rechten of andere rechten van welke (rechts)persoon dan ook of die niet voldoet aan de gangbare wetten en regelgeving;
 • mag geen website zijn die inhoudelijk als beledigend en/of aanstootgevend geïnterpreteerd kan worden.

Indicator BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te eisen dat elke link die inbreuk pleegt op de bovenstaande voorwaarden onmiddellijk verwijderd wordt en verder om welke actie dan ook te ondernemen, inclusief gerechtelijke stappen, die zij noodzakelijk acht.

Een link naar een andere website vanaf ondernemingsdatabank.nl:

 • Het is mogelijk dat de Website of de Inhoud ervan een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de Gebruiker. Deze link is puur informatief en de Uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden.

5. Inhoud en Disclaimer

 • Zowel de Website als de Inhoud ervan kunnen worden aangepast zonder voorafgaande inkennisstelling. Nieuwe Inhoud kan toegevoegd worden en bestaande Inhoud kan geactualiseerd, aangepast en/of verwijderd worden zonder voorafgaande inkennisstelling.
 • De Website en de Inhoud ervan moet gebruikt worden als referentie en leidraad. De Inhoud kan in geen geval beschouwd worden als vervanging van professioneel advies of van een professionele beoordeling of van juridisch advies of enige andere vorm van advies in specifieke omstandigheden.
 • Alle mogelijke inspanningen worden gedaan om de Website en de Inhoud ervan up-to-date te houden, maar de Gebruiker wordt niettemin aangeraden om een onafhankelijke controle uit te oefenen of advies in te winnen voordat hij vertrouwt op welke aard van informatie dan ook in omstandigheden waarin de Gebruiker een verlies of schade kan lijden.

6. Aansprakelijkheid van de Uitgever en vrijwaring

 • Voor de verstrekte informatie baseren de auteurs en de redactie van Indicator BV zich op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyses. De Uitgever, noch de (hoofd)redacteur, noch de auteur kan echter aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid van de Website en de Inhoud ervan. Voor de Inhoud met een actualiteitsgehalte moet de Gebruiker rekening houden met de publicatiedatum.
 • De Uitgever, de auteurs, de redactie of andere werknemers van de Uitgever kunnen door de Gebruiker of derden niet aansprakelijk gesteld worden voor enig(e) direct(e), indirect(e) of incidente(e)l(e) verlies, schade, kosten, uitgaven, winstderving, gemiste besparingen of voor welke schade dan ook, veroorzaakt door nalatigheid of door vergissingen in het verschaffen, interpreteren, melden en verspreiden van Inhoud op deze Website.
 • De Uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen, onderbrekingen of fouten door welke oorzaak ook in het elektronisch ter beschikking stellen van de Website en de Inhoud ervan. De Uitgever zal alle mogelijke inspanningen doen om de continuïteit bij het ter beschikking stellen van de Website en de Inhoud ervan te verzekeren en om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

7. Intellectueel eigendomsrecht

 • Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom (zowel in elektronische als in geprinte versie) behoren toe aan de Uitgever. De Gebruiker verwerft geen eigendomsrecht op de Website en/of op de Inhoud ervan en mag door het gebruik ervan, tenzij zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, geen inbreuk plegen op het auteursrecht en op de overige wetgeving inzake intellectuele eigendom.
 • Het is verboden om als Gebruiker de vermelde gegevens met betrekking tot auteursrechten en copyright en/of logo's, titels of welke andere identificatiegegevens dan ook, zowel op elektronische als geprinte wijze gebruikte Inhoud van de Website, te wijzigen of te verwijderen.

8. Duur, prijs en facturering

 • Het gebruiksrecht op de Website ontstaat bij ontvangst van de registratiecode.
 • De vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 • Na ontvangst van de factuur moet het verschuldigde bedrag binnen een periode van 14 dagen betaald worden.
 • Uw gebruiksrecht kan opgeschort of beëindigd worden zonder nadere ingebrekestelling als het abonnementsgeld 14 dagen na de vervaldag niet betaald is.
 • De Uitgever biedt u een 'Stop-wanneer-u-wilt'-garantie. Uw abonnement kunt u op elk moment schriftelijk opzeggen. Het resterende abonnementsgeld betaalt de Uitgever direct terug, zonder discussie (tenzij er andere voorwaarden van toepassing waren op het moment dat u zich heeft geabonneerd). Graag vernemen wij wel de reden van uw opzegging.

9. Privacyverklaring

Indicator BV respecteert uw privacy en garandeert dat uw gegevens nooit aan derden verkocht of verhuurd worden voor commerciële doeleinden.

Indicator BV voldoet volledig aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Aangemeld bij het CBP onder nr. 1193823. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Indicator BV voor die doeleinden waarvoor ze werden opgegeven.

De houder van het gegevensbestand is Indicator BV, Schootense Dreef 31, 5708 HZ Helmond, Kvk-nummer: 17085336.

De volgende gegevens kunnen bij ons bekend zijn:

 • informatie die u ons verstrekt via formulieren op papier en op de Website. Dit betreft informatie verstrekt bij het inschrijven, registreren, doorsturen van opmerkingen, vragen en suggesties. Wij kunnen u ook extra informatie vragen wanneer u een vraag stelt of een probleem meldt;
 • als u contact met ons opneemt, houden we de gegevens van dit contact bij;
 • details van bestellingen via deze Website en de opvolging ervan;
 • details over uw bezoek aan deze Website zoals traffic- en profielanalyses.

Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • abonnementenadministratie;
 • klantenregistratie;
 • de afstemming van de Inhoud van de Website op de gebruikers;
 • de afstemming van de gebruiksvriendelijkheid van deze Website op de gebruikers en de door hen gebruikte computers;
 • het voorzien van de gebruiker van producten en diensten die hij aanvraagt of andere informatie zoals promotionele aanbiedingen van Indicator BV zelf;
 • het voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van de Website en de Inhoud ervan;
 • de mogelijkheid u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze Website;
 • informatieverstrekking aan u over mogelijke aanpassingen.

IP-adres en cookies

Het is voor ons mogelijk om, vanuit het oogpunt van systeembeheer, informatie te verzamelen over uw computer, zoals uw IP-adres, uw operating systeem en het type van uw browser. Daarnaast kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van deze Website aan de hand van 'cookies'. In een cookie kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren die u via een invulformulier opgeeft. Zo hoeft u bij een volgend bezoek niet helemaal opnieuw al uw gegevens in te vullen. U heeft echter zelf de keuze om dit wel of niet te accepteren. Een cookie is een stukje tekst dat op de harde schijf van uw computer staat. Een cookie stelt ons absoluut niet in staat om een opdracht uit te voeren op uw computer en we krijgen hiermee ook geen toegang tot uw persoonlijke bestanden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw gegevens. Neem contact op met onze klantenservice als u niet op de hoogte gehouden wenst te worden van de aanbiedingen van Indicator of als u uw gegevens wenst te wijzigen.

Wijzigingen

Indicator BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de Website of per e-mail aan de Gebruikers gemeld worden.

10. Overdracht

Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever zijn rechten en/of verplichtingen aan derden over te dragen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Uitgever.

12. Wijzigingen algemene voorwaarden

De Uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Geactualiseerd op: 15.01.2021

Meer van Indicator

indicator